Hotel Jakubus, Wilków
Tło bannera

Regulaminy

Data
przyjazdu
Data
wyjazdu

Regulaminy

RODO

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Hotel Jakubus Sp. z o.o., Sp. J. z siedzibą w Jakubowicach 36, 46-113 Wilków. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu prawidłowego świadczenie usługi hotelowej zgodnie z Regulaminem, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych 2016/679 (dalej: Rozporządzenie).

Dodatkowo, dane osobowe w zakresie informacji o kraju stałego miejsca pobytu będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, którym jest obowiązek sprawozdawczości statystycznej na potrzeby GUS.

Po zakończeniu pobytu w Hotelu Jakubus, powyższe dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) wyłącznie w celu ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń w postępowaniu sadowym lub innym postepowaniu pozasądowym czyli do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. Wszystkie powyższe dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy na świadczenie usługi hotelarskiej, a po jej zakończeniu, przez okres przedawnienia roszczeń dotyczących tej usługi.

Niezależnie od powyższego, informujemy, że na terenie Hotelu Jakubus prowadzony jest monitoring wizyjny. Państwa wizerunek zarejestrowany przez monitoring wizyjny będzie przetwarzany w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu zapewnienia

bezpieczeństwa oraz porządku na terenie obiekty, tj. w prawnie uzasadnionym interesie administratora. Dane pochodzące z monitoringu są usuwane maksymalnie po 30 dniach od daty ich rejestracji. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawnione następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym pracownikom i współpracownikom Osadkowski S.A., podmiotom świadczącym wybrane usługi na rzecz Osadkowski S.A. w tym: usługi prawne, informatyczne, ochrony fizycznej oraz Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych. Dane będą ujawniane wyłącznie zaufanym odbiorcom i przetwarzane jedynie w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do świadczenia usług. We wszelkich sprawach związanych z danymi osobowymi należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem Osadkowski S.A., ul. Kolejowa 6, 56 -420 Bierutów, lub za pośrednictwem korespondencji e-mail: iodo@osadkowski.pl.

W przypadku wyrażenia którejkolwiek z poniższych zgód, dane osobowe wskazane powyżej, będą dodatkowo przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, tj. zgodnie z art.6 ust.1 lit. a) RODO w celach wskazanych w poszczególnych zgodach.

Mają Państwo prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ma Pani/Pan także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych, w szczególności prawo do wycofania każdej z udzielonych zgód, jak również prawo do przenoszenia danych.

Skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody, w żaden sposób nie wpływa na przetwarzanie danych osobowych do momentu wycofania zgody. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jednocześnie informujemy, że podanie powyższych danych osobowych (za wyjątkiem numeru telefonu i poczty e-mail) jest niezbędnym warunkiem zawarcia umowy świadczenia usług hotelowych wynikających

z Regulaminu. Odmowa podania tych danych uniemożliwi nam zawarcie umowy na świadczenie usług hotelowych. Natomiast wyrażenie zgód na przetwarzanie danych w poniższych celach jest całkowicie dobrowolne, a Pani/Pana odmowa w tym zakresie nie niesie za sobą żadnych negatywnych konsekwencji.

Regulamin hotelu

Dyrekcja Hotelu będzie Państwu bardzo wdzięczna za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości.

 1. Pokój w hotelu wynajmowany jest na doby.
 2. Doba hotelowa trwa od godziny 15.00 do godziny 11.00 dnia następnego. Przekroczenie godziny wymeldowania o nie więcej niż 6 godzin skutkuje naliczeniem dodatkowej opłaty wysokości +50% do ceny. Przekroczenie godzin wymeldowania o więcej niż 6 godzin skutkuje naliczeniem dodatkowej opłaty +100% od regularnej ceny doby hotelowej.
 3. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu najmując pokój przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 4. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość hotelowy powinien zgłosić recepcji do godziny 10.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.
 5. Hotel uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
 6. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoja kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich do recepcji, co umożliwi nam niezwłoczną reakcję.
 7. Hotel ma obowiązek zapewnić:
  • warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa,
  • bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o Gościu,
  • profesjonalną i uprzejmą obsługę,
  • sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w przypadku jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi zgodę i życzenie,
  • w miarę posiadanych możliwości inny pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności, gdy występujące w pokoju usterki nie będą mogły być usunięte.
 8. 8. Na życzenie Gościa hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
  • udzielania informacji związanych z pobytem i podróżą,
  • przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w czasie pobytu gościa w hotelu,
  • przechowywanie bagażu gości zameldowanych w hotelu oraz do 6 godzin po wymeldowaniu.
 9. Hotel nie ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846-849 kodeksu cywilnego, o ile strony nie postanowiły inaczej.
 10. Gość powinien zawiadomić recepcję hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 11. Hotel nie ponosi odpowiedzialność z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną pod warunkiem, iż przedmioty te zostaną oddane do depozytu.
 12. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.
 13. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go gości.
 14. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi. Dodatkowo wymeldowując się oddać klucz / kartę na recepcję.
 15. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 16. Osoby nie zameldowane w hotelu mogą przebywać w pokoju hotelowym od godziny 7.00 do godziny 22.00. W chwili stwierdzenia przez personel (monitoringu) większej ilości gości nocujących, niż zadeklarowana, osoby zameldowane w pokoju będą obciążone kwotą za nocleg osób nie zameldowanych i zobowiązane do niezwłocznego opuszczenia obiektu.
 17. W hotelu obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22.00 do godziny 7.00.
 18. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest palenie papierosów oraz używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju hotelowego.
 19. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników hotelu albo innych osób przebywających w hotelu albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowania hotelu.
 20. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju hotelowym będą odesłane na adres wskazany przez Gościa na jego koszt. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, hotel przechowa te przedmioty przez 3 miesiące.
 21. We wszystkich pomieszczeniach Hotelu obowiązuje całkowity zakaz palenia. Za naruszenie zakazu palenia Hotel będzie obciążał gościa hotelowego karą pieniężną w wysokości 1000 złotych. Kara będzie doliczana do rachunku gościa hotelowego podczas wymeldowania z Hotelu.
 22. Za dodatkową opłatą w wysokości 25 złotych / dobę dopuszczamy w naszym Hotelu również pobyt Państwa pupili / zwierząt. Wszelkie szczegóły muszą być jednak uzgodnione wcześniej, przed Państwa przyjazdem do Hotelu.
 23. 23. W przypadku nie przestrzegania postanowień Regulaminu, mimo upomnienia ze Strony Personelu lub Dyrekcji Hotelu, Dyrekcja Hotelu jest uprawniona do zobowiązania Gościa do opuszczenia Hotelu.
 24. Skorzystanie przez Gościa z usług Hotelu jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią regulaminu oraz zobowiązaniem się do przestrzegania postanowień w nim zawartych.
 25. Regulamin wchodzi w życie od dnia 01 czerwca 2018 i obowiązuje do dnia odwołania przez Dyrekcję Hotelu, bądź do dnia ogłoszenia przez wywieszenie w odpowiednim, widocznym.

Strefa "natura SPA"

Regulamin Strefy SPA

1. Strefa SPA jest integralną częścią całego obiektu i na jej terenie obowiązują zarówno przepisy regulaminu hotelowego jak i regulamin strefy SPA
2. Przed wejściem na teren strefy SPA i przed rozpoczęciem korzystania z poszczególnych urządzeń należy zapoznać się z regulaminem i zasadami użytkowania
3. Korzystanie ze strefy SPA jest równoznaczne akceptacją ww. regulaminów
4. Przy korzystaniu z urządzeń i pomieszczeń strefy SPA należy bezwzględnie stosować się do regulaminu, instrukcji użytkowania urządzeń, poleceń i informacji udzielonych przez pracowników obiektu. Osoby niestosujące się do regulaminów i poleceń, zostaną wyproszone lub wyprowadzone przez obsługę bez zwrotu poniesionych kosztów
5. Goście hotelowi (tj. osoby, które opłaciły pobyt) korzystają ze strefy bezpłatnie – do korzystania ze strefy upoważnia posiadanie opaski wydawanej na recepcji. Osoby nie będące gośćmi Hotelu JAKUBUS zobligowane są do zakupienia wejściówki do strefy SPA w recepcji Hotelu Jakubus
6. Na terenie całej strefy SPA obowiązuje zakaz palenia oraz zakaz spożywania alkoholu
7. Za negatywne skutki przebywania w saunie i korzystania z urządzeń strefy SPA, kierownictwo obiektu oraz jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności
8. Z sauny i balii mogą korzystać tylko osoby zdrowe lub osoby, których dolegliwości nie stanowią przeciwwskazań do korzystania z zabiegów
9. Dzieci do lat 16 mogę przebywać w Strefie SPA wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich
10. Z sauny i balii kąpielowej nie mogą korzystać osoby:
a. Chore na serce, nadciśnienie i z chorobami naczyń krwionośnych
b. Chore na tarczycę, klaustrofobię, epilepsję, ostre stany reumatyczne, nowotwory, ostre infekcje i stany astmatyczne
c. Z gorączką
d. Kobiety w czasie menstruacji i w okresie ciąży
e. Zmęczone i w czasie intoksykacji
11. W pomieszczeniu sauny panuje temperatura od 70 stopni C do 100 stopni C i wilgotność powietrza powyżej 20%
12. Regulacja temperatury i wilgotności w saunie należy do obsługi – nie wolno samodzielnie zmieniać parametrów
13. Przed wejściem do pomieszczenia sauny i do balii kąpielowej należy:
a. Załatwić potrzeby fizjologiczne
b. Zdjąć wszystkie przedmioty metalowe, gdyż mogą stać się przyczyną poparzeń ciała
c. Zdjąć okulary i szkła kontaktowe
d. dokładnie umyć całe ciało pod prysznicem mydłem, a następnie wytrzeć do sucha,
e. zdjąć obuwie,
f. pozostawić strój kąpielowy w przeznaczonej do tego szatni(w przypadku korzystania z sauny).
g. włożyć strój kąpielowy w przypadku korzystania z balii kąpielowe
14. Minimalnie w saunie mogą przebywać 2 osoby, a maksymalnie 8 osób
15. Sauna jest strefą, w której przebywa się bez strojów kąpielowych („strefa nietekstylna”). Oznacza to, że wchodząc do tego obszaru należy zdjąć stroje kąpielowe oraz liczyć się z możliwością, iż w strefie będą osoby nagie lub niekompletnie ubrane. Dopuszczalnymi okryciami są szlafroki kąpielowe i ręczniki
16. W saunie należy siadać na ręczniku oraz trzymać na nim stopy. Ręcznik powinien być rozłożony tak, aby żadna część ciała nie stykała się z powierzchnią siedziska
17. ZAKAZANE JEST UŻYWANIE RĘCZNIKÓW HOTELOWYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W ŁAZIENKACH POKOJOWYCH
18. Istnieje możliwość wypożyczenia szlafroku kąpielowego. Dostępne są one na recepcji – koszt 20zł
19. Używamy wyłącznie ręczników plażowo-saunowych znajdujących się w szafach w pokojach. Po zakończeniu korzystania ze strefy SPA ręcznik należy zabrać ze sobą do pokoju
20. Balia z hydromasażem jest strefą w której przebywa się w strojach kąpielowych(„strefa tekstylna”) oznacza to, że wchodząc do balii należy włożyć strój kąpielowy
21. Zabrania się kładzenia jakichkolwiek przedmiotów (ręczników, szlafroków itp.) na piecu lub w jego pobliżu
22. Obsługą sauny, balii i znajdujących się w Strefie SPA urządzeń mogą zajmować się jedynie pracownicy Hotelu Jakubus. Podczas korzystania z sauny i balii nie wolno stosować żadnych własnych płynów, esencji, olejków czy innych substancji
23. Podczas siedzenia lub leżenia w saunie oraz na wszystkich leżankach i siedziskach konieczne jest podłożenie ręcznika pod całe ciało
24. Korzystanie z sauny i balii kąpielowej możliwe jest po uprzednim zgłoszeniu Recepcji chęci korzystania z ww. udogodnień. Należy jednak pamiętać by zrobić to minimum trzy godziny przed planowanym skorzystaniem
25. Z zabiegów w saunie i balii można korzystać do godziny 22:00
26. W przypadku niestosowania się do postanowień niniejszego Regulaminu Gospodarze lub pracownicy mają prawo wezwać klienta do opuszczenia sauny lub balii kąpielowej
27. Za zniszczenia i szkody powstałe wskutek nieodpowiedniego użytkowania strefy SPA odpowiadają osoby korzystające ze strefy

Godziny otwarcia Strefy "natura SPA"
1. Ze strefy SPA można korzystać w godzinach 7:00-22:00
2. Fakt o zamiarze skorzystania ze strefy SPA należy zgłosić recepcji z minimum godzinnym wyprzedzeniem w przypadku sauny (czas potrzebny do nagrzania sauny) oraz z trzy godzinnym wyprzedzeniem w przypadku balii kąpielowej (czas potrzebny do nagrzania balii)
3. Aby móc skorzystać ze strefy należy odebrać z recepcji hotelu opaskę wstępu
4. Należy zwrócić opaskę na recepcję. W przypadku niezwrócenia opaski zostanie naliczona dodatkowa opłata w wysokości 100zł
5. Na Strefie SPA mogą przebywać wyłącznie goście zameldowaniu w Hotelu oraz osoby, które nabyły na recepcji opaskę upoważniającą do wstępu. W przypadku przekazania opaski osobie nie będącej gościem hotelowym, do rachunku osoby, która przekazała opaskę zostanie doliczona kwota 100 zł
6. Istnieje możliwość wypożyczenia szlafroku – koszt 20zł. Koszt ten zostanie doliczony do rachunku gościa hotelowego. Za zgubienie lub niezostawienie szlafroku w pokoju zostanie naliczona dodatkowa opłata w wysokości 100zł
7. Hotel Jakubus zastrzega możliwość zmian godzin otwarcia strefy SPA lub jej zamknięcia w razie niepogody, wyłączności dla grup zorganizowanych

Regulamin łowiska Jakubus

04.08.2020

 

 

 1. Do wejścia na łowisko uprawnia jednorazowa KARTA WSTĘPU otrzymywana wraz ze znacznikiem, który należy ustawić w widocznym miejscu przy stanowisku łowienia. Do ich otrzymania wymagane jest okazanie dowodu tożsamości (dowód osobisty, prawo jazdy). Karta Wstępu wraz z znacznikiem wydawane są przez recepcję Hotelu Jakubus.

 

 1. Jednorazowy koszt wejścia na łowisko wynosi 100zł. Nie obowiązują zniżki na osoby towarzyszące lub za pół dnia.

 

 1. Potwierdzeniem odbioru KARTY WSTĘPU jest pisemne oświadczenie oznaczające zapoznanie się z REGULAMINEM i jego akceptację. Ilość  KART WSTĘPU jest ograniczona - karty będą wydawane do wyczerpania limitu. KARTA WSTĘPU upoważnia do jednorazowego wejścia na teren ŁOWISKO.

 

 1. Hotel Jakubus zastrzega sobie prawo odmowy wydania KARTY WSTĘPU bez podania przyczyny.

 

 1. KARTA WSTĘPU upoważnia do wędkowania z użyciem maksymalnie dwóch  wędek.

 

 1. Parkingi dla łowiska znajdują się przy bramie wjazdowej do Chaty nad stawami oraz na parkingu betonowym przy stajniach (PODCZAS ZAWODÓW JEŹDZIECKICH PARKING NIECZYNNY). Do łowiska prowadzą drogi spacerowe. Zabrania się poruszania pojazdami mechanicznymi w okolicy łowiska.
 2. Na terenie łowiska zabrania się rozpalania ognisk, grilla, spożywania alkoholu  oraz rozbijania namiotów.
 3. Teren łowiska, jak i teren obiektu jest monitorowany.

 

 1. W trakcie eventów na Chacie obowiązuje zakaz łowienia w odległości do 200 m

 

 1. Istnieje bezwzględny zakaz wchodzenia i schodzenia z łowiska w miejscu innym niż  wyznaczone.

 

 1. Uprawniony pracownik Hotelu Jakubus ma prawo do wydawania poleceń wędkarzom w zakresie wyznaczania miejsca wędkowania, sposobu przechowywania złowionych ryb, utrzymywania porządku i czystości na terenie łowiska oraz zachowania ciszy.

 

 1. Uprawniony pracownik Hotelu Jakubus ma prawo do wydania polecenia opuszczenia łowiska wędkarzom, którzy nie przestrzegają niniejszego Regulaminu, bądź nie stosują się do jego poleceń. W takim przypadku wpisowe nie podlega zwrotowi. Nie przestrzeganie Regulaminu grozi dwuletnim zakazem korzystania z łowiska.

 

 1. ŁOWISKO jest otwarte dla wędkarzy posiadających KARTĘ WSTĘPU od poniedziałku do niedzieli, w godzinach od 8:00 do 19:00. Zabrania się połowów nocnych oraz wstępu na teren łowiska po za godzinami otwarcia.

 

 

 1. Wędkowanie może odbywać się na stawie nr 1 i nr 2 z wyłączeniem linii brzegowej oznaczonej tablicą „koniec strefy wędkowania”.

 

 1. Podczas imprez jeździeckich zabrania się wędkowania na stawie nr 1 wzdłuż linii brzegowej sąsiadującej ze stajniami i parkurem.

 

 1. Złowione ryby muszą  być przechowywane w sposób humanitarny w przeznaczonej na ten cel siatce .

 

 1. Wędkarz winien zdać KARTĘ WSTĘPU wraz ze znacznikiem w RECEPCJI.

 

 1. Brak zgłoszenia wyjścia z ŁOWISKA,  niezdanie KARTY WSTĘPU stanowi złamanie REGULAMINU ŁOWISKA.

 

 1. Złamanie regulaminu  może skutkować  naliczeniem kary w wysokości 200 zł.

 

 1. Złowione ryby są własnością HOTELU JAKUBUS i muszą być przechowywane w siatce na ryby. Ryba złowiona o ile wędkarz nie chce jej kupić musi być natychmiast wpuszczona do wody. Ryby przetrzymywane w siatce traktowane są jako towar który wędkarz nabywa wg poniższego cennika  z zachowaniem wymiarów i okresów  ochronnych:

       

 •  

Wymiar ochronny/okres ochronny

Ceny brutto

Sumik karłowaty

bez limitu, złowiona ryba musi zostać zabrana

0 PLN

 •  
 1.  

0 PLN

 •  
 1.  

0 PLN

 •  
 •  

50 PLN

 •  
 1.  

50 PLN

 •  

do 25cm

50 PLN

 •  

do 50 cm, okres ochronny: 31.12-30.04

50 PLN

 •  

do 50 cm, okres ochronny: 01.01-31.05

50 PLN

 

REGULAMIN VOUCHERÓW

I. WARUNKI OGÓLNE

 1. Hotel  zobowiązuje się do przekazania Vouchera Nabywcy (na miejscu w hotelu, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub poczty elektronicznej) i do przyjmowania go do realizacji w Hotelu JAKUBUS z siedzibą w: Jakubowicach 46-113 Wilków, w terminie ważności wskazanym na sprzedanym voucherze.
 2. Nabywca zobowiązuje się do zapłaty za Voucher w kwocie równej wartości nominalnej Vouchera.
 3. Voucher może być realizowany wyłącznie w Hotelu JAKUBUS.
 4. Voucher nie podlega zwrotowi i wymianie na gotówkę.
 5. Voucher musi być zrealizowany jednorazowo i w całości. 
 6. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za Voucher, który został utracony lub uszkodzony, po jego przekazaniu Nabywcy.
 7. Nabywcy lub Użytkownikowi Vouchera nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Hotelu z tytułu utraty (w tym również kradzieży) lub zniszczenia Vouchera.
 8. Termin ważności Vouchera widnieje na Voucherze.

II. ZASADY KORZYSTANIA Z VOUCHERA

 1. Użytkownik Vouchera zobowiązany jest do rezerwacji terminu wykorzystania Vouchera w recepcji Hotelu JKAUBUS (Tel. +48 728 546 001, e-mail: jakubus@jakubus.pl).
 2. Hotel JAKUBUS przyjmuje do realizacji wyłącznie Vouchery, które są nieuszkodzone, posiadają czytelną datę ważności, pieczęć Wydawcy i/lub podpis Wydawcy.
 3. Przy realizacji Vouchera Użytkownikowi nie przysługuje prawo do otrzymania reszty niewykorzystanej kwoty, na którą opiewa Voucher, gdy wartość usługi jest niższa niż wartość Vouchera.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny gotówką, kartą płatniczą lub kartą kredytową, gdy wartość świadczonej usługi jest wyższa od wartości przedstawionego Vouchera lub zakres Vouchera jej nie obejmuje.
 5. Hotel JAKUBUS ma prawo odmówić zrealizowania Vouchera gdy:
  • upłynął termin ważności Vouchera,
  • uszkodzenia Vouchera uniemożliwiają odczytanie danych zapisanych na Voucherze.

III. ROZLICZENIA I REKLAMACJE VOUCHERÓW

 1. Nabywca w chwili zakupu Vouchera otrzymuje fakturę VAT.
 2. Wszelkie reklamacje związane z zakupem towaru i/lub usługi przy użyciu Vouchera będą rozpatrywane przez Hotel JAKUBUS na wniosek Nabywcy lub Użytkownika, po złożeniu pisemnej reklamacji.
 3. Podstawą uznania reklamacji towaru lub usługi jest faktura VAT wydana przy zakupie Vouchera.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Nabywca i/lub Użytkownik wraz z otrzymaniem Vouchera oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.
 2. Użytkownik poprzez realizację Vouchera potwierdza zlecenie dokonania jego użycia, w zakresie określonym w Regulaminie.
 3. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej Wydawcy pod adresem www.jakubus.pl oraz w recepcji Hotelu JAKUBUS. Hotel ma obowiązek udostępnienia Regulaminu Nabywcy i/lub Użytkownikowi na każde jego żądanie.
 4. Wydawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu pod warunkiem, że nie naruszy to już nabytych praw Nabywców i/lub Użytkowników. Wszelkie zmiany treści Regulaminu będą na bieżąco aktualizowane i udostępniane na stronie Wydawcy oraz w recepcji Hotelu JAKUBUS.
 5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Oferty specjalne Pakiety pobytowe i promocje

Jakubus Afternoon Tea with prosecco
Jakubus Afternoon Tea with prosecco
od 169 /szt.
 • dowolna dł. pobytu
sprawdź dostępność
Piknik w Jakubusie
Piknik w Jakubusie
od 129 /szt.
 • dowolna dł. pobytu
sprawdź dostępność
Walentynkowy pobyt dla 2 osób/ 3 noce
Walentynkowy pobyt dla 2 osób/ 3 noce
od 1 160 /noc
 • 3 noce
 • Śniadanie i kolacja
sprawdź dostępność
Walentynkowy pobyt dla 2 osób/ 2 noce
Walentynkowy pobyt dla 2 osób/ 2 noce
od 876 /pobyt
 • 2 noce
 • Śniadanie i kolacja
sprawdź dostępność
Jakubus w siodle - jazda rekreacyjna
Jakubus w siodle - jazda rekreacyjna
od 828 /pobyt
 • 2 noce
 • BB - Śniadanie w cenie
sprawdź dostępność
Wieczór panieński w Jakubusie
Wieczór panieński w Jakubusie
od 320 /os./noc
 • dowolna dł. pobytu
 • HB - Śniadanie i obiadokolacja
sprawdź dostępność
Oferta dla Seniorów
Oferta dla Seniorów
od 239 /noc
 • min. 1 noc
 • BB - Śniadanie w cenie
sprawdź dostępność
Babski wypad - 2 noce
Babski wypad - 2 noce
od 418 /os./pobyt
 • 1 noc
 • BB - Śniadanie w cenie
sprawdź dostępność
Babski wypad - 1 noc
Babski wypad - 1 noc
od 289 /os./noc
 • 1 noc
 • BB - Śniadanie w cenie
sprawdź dostępność
Zapoznanie z jeździectwem - oferta dla początkujących
Zapoznanie z jeździectwem - oferta dla początkujących
od 729 /pobyt
 • 2 noce
 • BB - Śniadanie w cenie
sprawdź dostępność
Intensywny kurs jazdy konnej
Intensywny kurs jazdy konnej
od 978 /pobyt
 • 2 noce
 • BB - Śniadanie w cenie
sprawdź dostępność
Hotel Office
Hotel Office
od 195 /os./noc
 • 1 noc
 • BB - Śniadanie w cenie
sprawdź dostępność
Oferta bezzwrotna
Oferta bezzwrotna
od 237 /noc
 • dowolna dł. pobytu
 • BB - Śniadanie w cenie
sprawdź dostępność
Oferta elastyczna ze śniadaniem
Oferta elastyczna ze śniadaniem
od 265 /noc
 • dowolna dł. pobytu
 • BB - Śniadanie w cenie
sprawdź dostępność
Romantyczny pobyt dla 2 osób / 1 noc
Romantyczny pobyt dla 2 osób / 1 noc
od 499 /noc
 • dowolna dł. pobytu
 • Śniadanie i kolacja
sprawdź dostępność
Oferta rodzinna
Oferta rodzinna
od 279 /noc
 • dowolna dł. pobytu
 • BB - Śniadanie w cenie
sprawdź dostępność
Biznes
Biznes
od 260 /noc
 • dowolna dł. pobytu
 • BB - Śniadanie w cenie
sprawdź dostępność
Romantyczny pobyt - voucher/ 2 noce
Romantyczny pobyt - voucher/ 2 noce
od 749 /szt.
 • 2 noce
sprawdź dostępność
Romantyczny pobyt - voucher/ 1 noc
Romantyczny pobyt - voucher/ 1 noc
od 499 /szt.
 • 1 noc
sprawdź dostępność

Jakubowice 36
46-113 Wilków, Polska

mobile nav bg
Zobacz na mapie
Newsletter

Zapisz się na nasz newsletter i bądź na bieżąco z naszymi promocjami i ofertami specjalnymi.

Aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie, Serwis wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki. Szczegółowe informacje na temat celu ich używania oraz możliwość zmian ustawień plików cookies znajdują się w Polityce prywatności.
Klikając AKCEPTUJĘ WSZYSTKIE, wyrażasz zgodę na korzystanie z technologii takich jak cookies i na przetwarzanie przez HOTEL JAKUBUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka jawna, Jakubowice 36, 46-113, Wilków Twoich danych osobowych zbieranych w Internecie, takich jak adresy IP i identyfikatory plików cookie, w celach marketingowych (w tym do zautomatyzowanego dopasowania reklam do Twoich zainteresowań i mierzenia ich skuteczności). Zmiany ustawień plików cookies możesz dokonać w ustawieniach.

Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony

Pliki cookies niezbędne do działania usług dostępnych na stronie internetowej, umożliwiające przeglądanie ofert, dokonywanie rezerwacji, wspierające mechanizmy bezpieczeństwa m.in: uwierzytelnianie użytkowników i wykrywanie nadużyć.

Pliki cookies analityczne

Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika,

Pliki cookies marketingowe

Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich.

Twoje preferencje nie zostały jeszcze zapisane